Ochrana osobních údajů

GDPRSprávcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Věra Strnadová, se sídlem Bellova 371/42, 623 00 Brno, IČ: 69755442 (dále jen: „správce“).
 
Kontaktní údaje správce jsou adresa: Bellova 371/42, 623 00 Brno email: veruska@veruska.cz. 
 
 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
 
 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky. 
 
 Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 
 
 Správce zpracovává: jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail, IČ, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, pohlaví, profilovou fotografii, fotografie a videozáznamy ze živých nebo online setkání a akcí, kterých jste se zúčastnili, a které pořádá a vaše zájmy. 
 
 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 
 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží (služeb), realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování objednávkové stránky a další služby v souvislosti s provozováním platformy, zajišťující marketingové služby, zajišťující účetní služby.

 Za podmínek stanovených v GDPR mají zákazníci právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 
 Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále mají zákazníci právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.
 
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení hesly, antivirovými programy, šifrováním, pravidelnými zálohami apod. 
 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje zákazník, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
 Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem online kurzů a ebooků .
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 
 Veškeré informace, smluvní podmínky, či obsah videí jsou poskytovány v českém jazyce. 
 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou,  těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých Ing. Věra Strnadová, se sídlem Bellova 371/42, 623 00 Brno, IČ: 69755442, Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem města Brna, ev.č.370306-65359 dne 30.10.2006 (dále jen „prodávající“) prodává zboží, on-line kurzy, e-booky a vzdělávací akce uživatelům internetových stránek www.vtipnekase.cz a www.veruska.cz včetně všech subdomén (dále jen „kupující“).

 Objednatelem předmětu koupě (kupujícím) se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele kupuje předmět koupě. 
 
 Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 18 let. 
Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele. Objednatel povinen zajistit, že se uživatel seznámí s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.

 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora). Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 Veškeré zboží, e-booky a on-line kurzy jsou skladem, není-li vysloveně uvedeno jinak. Má-li kupující o koupi zboží, e-booku nebo on-line kurzu zájem, vyplní objednávkový formulář a klikne na tlačítko „Objednat s povinností platby“ nebo „Objednat a následně zaplatit“ a nebo „Závazně objednat“. Tímto okamžikem si kupující objednává vybraný produkt. 
 
 Odeslaná objednávka je závazná. 

Po přijetí objednávky bude kupujícímu obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. 

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané produkty a zaplatit celkovou cenu za objednané produkty a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka), uvedené v závazné objednávce.

Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Prodávající si rovněž vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná.
Ochrana a zpracování osobních údajů

 Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující prodávajícím požádán o poskytnutí svých osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu se svým souhlasem kupující poskytl, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami stránek www.vtipnekase.cz a www.veruska.cz (vedomavyziva.veruska.cz, zdravi.veruska.cz), a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 
 Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti
Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.
Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.veruska.cz a www.vtipnekase.cz, včetně všech subdomén a videí na kanále YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdUe7Z2RtF8hHNLA-1ectkw

 Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.
 
 Kupní cena, platební podmínky a dodání zboží a produktů
Kupní cena zboží včetně DPH je uvedena v popisu produktu a kupující souhlas s kupní cenou projeví odesláním objednávky. 
 Kupní cena platí až do vyčerpání zásob, pokud není platnost ceny vymezena jiným způsobem. 
 Ceny produktů se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky. 
 Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě. 
Doručení zboží probíhá prostřednictvím České pošty, Zásilkovny nebo PPL a kupující platí za dobírku, poštovné a balné částku dle aktuálního ceníku uvedeného u objednávky zboží. V případě osobního vyzvednutí zboží platí kupující zboží v hotovosti.

 Doručení elektronického produktu (e-book, on-line kurz) probíhá odesláním přístupových údajů do členské sekce na e-mail zákazníka.
Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na v objednávce sdělenou mailovou adresu.
 Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. 
 Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.

 Digitální obsah (videokurz a ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů.
 
 Způsoby plateb
Platební kartou online – platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti stripe. S údaji Vaší platební karty stripe nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). 
 
 Reklamace a odstoupení od smlouvy
V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 
Prodávající svým zákazníkům poskytuje právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od dodání produktu. Pokud se kupující rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, zašle prodávajícímu oznámení o odstoupení na adresu: Věra Strnadová, Bellova 371/42, 623 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: veruska@veruska.cz a domluví se na dalším postupu. 
 
 Pokud již kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu, vrátí mu prodávající zaplacenou částku do 30 dnů od data odstoupení do smlouvy. 
 Pro tento případ uvede kupující v Oznámení o odstoupení, jakým způsobem (převodem na účet, složenkou) mu má být zaplacená kupní cena nebo její část vrácena. 
 
 Pokud jde o zboží, nesmí být poškozené, aby mohlo být nabízeno dalším zákazníkům. 
 Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dnů po obdržení zboží. 
 Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. 
 Kupující vrátí zboží pouze běžnou balíkovou poštou. 
 Zásilky na dobírku nebudou ze strany prodávajícího přijaty. 
 Prodávající vrátí kupujícímu pouze peníze za zboží, nevrací poštovné ani balné.
Na živých akcích (pobyty, kurzy, semináře, setkání a další) se bude fotografovat a natáčet. 
 Fotografie budou sloužit k uveřejnění na webu a sítích. 
 Pokud s tím nesouhlasíte, můžete se obrátit na Věru Strnadovou emailem na veruska@veruska.cz.
 
 Záruční podmínky
Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. 
 Ke zboží prodávajícího není dodáván záruční list, záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem, kdy kupující zboží převezme. 
 Záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.
 
 Kontakty na prodávajícího
Prodávajícího lze písemně kontaktovat na adrese: Věra Strnadová, Bellova 371/42, 623 00 Brno. Telefonicky lze získat informace na tel.: +420 777 861 528.
 
 Použití stránek
Všechna doporučení v článcích uvedená vychází z mých osobních zkušeností a z použité literatury. 
 Nejedná se o léčebné metody ani návody, jak se vypořádat s případnou nemocí. 
 Aplikace uvedených rad záleží čistě na vašem osobním zvážení. 
 Jakýkoliv projev nemoci či potíže, stejně jako kombinaci užívaných léků, bylinek a jídla doporučuji konzultovat s ošetřujícím lékařem.
 
 Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek www.vtipnekase.cz a www.veruska.cz (zdravi.veruska.cz, vedomavyziva.veruska.cz). 
 
 Kupující si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. 
 
 Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.

Tato stránka není běžně přístupná. Vybírám si, komu ji ukážu. Ty tu možnost dnes máš a pokud se Ti už nikdy nezobrazí, neměj mi to za zlé, prosím.


Věruška.cz - ©2023 Všechna práva vyhrazena
 Všeobecné obchodní podmínky a ochrana údajů - Kontakt